ERÜ'den Hayvancılığın Geleceği İçin Büyük Çalışma
Klonbiyotek Biyoteknoloji kurucu üyesi ve Erciyes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Viroloji Ana Bilim Dalı Doktora Öğretim Üyesi İbrahim Sözdutmaz, buzağı ishali hasta¬lığına ilişkin yaptıkları çalışmalarda hem erken tanı koyacak hem de bu işlemi kısa sü¬rede tamamlayarak veteriner hekimini en doğru şekilde yönlendirecek erken tanı pro¬totipi hakkında bilgiler verdi.

Buzağı ishalinin hayvancılar için büyük problem oluşturduğunun ve beraberinde çok fazla kayıpla¬rı getirdiğinin altını çizen Erciyes Üni¬versitesi Veterinerlik Fakültesi Viroloji Ana Bilim Dalı Doktora Öğretim Üyesi İbrahim Sözdutmaz, "Klonbiyotek Bi-yoteknoloji A.Ş olarak, TÜBİTAK 1512 sermaye desteği kapsamında kurul¬duk. Bu proje kapsamında, ülkemizin önemli bir problemi olan buzağı ishali ve sebep olan etkenleri, doğru ve hasta başındayken teşhis edebilecek bir kit geliştirme amacıyla şirketimiz kuruldu. Bu amaçla, önemli bir problem olan bu¬zağı ishali ve bu hastalığın beraberinde getirdiği kayıpları minimize etmek ve ülkemizin bu teşhis kitleri noktasında herhangi bir üretimi söz konusu değil. Bu bağlamda, ülkemizin dışa bağımlılı¬ğı azaltmak bağlamında da çalışmalar gerçekleştirdik" dedi.

Yerli ve mili imkanlar dahilinde bu projenin, hem ülke ekonomisine hem de ülke hayvancılığının gelişmesinde önemli katkı sağlayacağını söyleyen Doktora Öğretim Üyesi İbrahim Söz¬dutmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bölgemizdeki bu hastalığın görüldü¬ğü yerlerden örnekler toplandı ve ör¬neklerden farklı 4 örnek izole edilerek, daha sonrasında bu etkenlere karşı an¬tikorlar geliştirilmek suretiyle de hız¬lı teşhis kiti geliştirme süreci tamam-lanmış oldu. Ürünümüz, hali hazırda geliştirilmiş durumda ve bu ürüne de Erciyes Teknopark tarafından kurulan ERBAN Melek Yatırım Ağı yatırım ger¬çekleştirdi. Bu yatırım sonrasında da, 2019 yılı içerisinde seri üretime geç¬mek ve öncelikli olarak buzağı ishali ve bu hastalığa sebep olacak etkenleri teş¬his edecek kitleri ortaya koymak, son¬rasında da yerli ve milli imkanlar dahilinde ülkemizin ihtiyacı olan diğer hızlı tanı kitlerini üretmeyi amaçlıyoruz. Bu noktadan hareketle de, hem ülke eko¬nomisine hem de ülke hayvancılığı¬nın gelişmesine de katkılar sağlamayı amaçlıyoruz."

Doğru tedavi protokolü uygulamada da veteriner hekimin işini oldukça kolay¬laştıracağını belirten Erciyes Üniversi¬tesi Veterinerlik Fakültesi Viroloji Ana Bilim Dalı Doktora Öğretim Üyesi İb¬rahim Sözdutmaz, "Prototip aşamasını geliştirmiş olduğumuz hızlı tanı kiti ile buzağı ishallerinin en büyük sebeple¬ri olan etkenleri aynı an da tanıyabile¬cek ve tek bir hayvandan alınacak dışkı örneğini kite koymak sureti ile kısa bir süre içerisinde etkeni hızlı bir şekil¬de tanıyabilecek ve o anda da veteri¬ner hekimin doğru bir tedavi protokolü uygulamasını kolaylaştırmış olacağız" dedi.